ALV 2024

Update: In de nieuwsbrief stond een verkeerde datum. De ALV is op donderdag 21 maart. De notulen van de ALV van 2023 zijn te downloaden via de hyperlink in dit bericht.
Financieel verslag 2023 is te downloaden via de hyperlink in dit bericht

Algemene Leden Vergadering
Donderdag 21 maart om 20:00 uur is de Algemene Leden Vergadering. De lokatie is dit keer MFC De Kloek.
De penningmeester en de voorzitter zijn aftredend. Na meer dan 12 jaar heeft de penningmeester aangegeven zich niet opnieuw beschikbaar te stellen voor deze functie. Ook de voorzitter wil het stokje na bijna 8 jaar overdragen en stelt zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Daarnaast vervult Fons Vleghels het secretariaat ad interim naast zijn rol voor veiligheid en accomodatie. Lijkt het u leuk om een van deze functies te vervullen en op die manier een bijdrage te leveren aan onze wijk, stuurt u dan een email naar info@stemarie.nl .
De agenda van de ALV is als volgt:
● Welkom door de voorzitter
● Binnengekomen stukken
Notulen ALV 2023
● Vacatures/benoeming bestuursleden
● Toekomst vereniging (agendapunt alleen indien geen bestuursleden gevonden)
● Kascontrole en update financiën
● Update herstel en inrichting vijver
● Vergroening daken
● Overige activiteiten 2024
● Rondvraag
● Sluiting


Contributie 2024
Sinds de oprichting van de vereniging is de contributie gelijk gebleven en ook dit jaar is het
voorstel dit te handhaven op € 25,- per gezin / jaar. In de ALV zal de contributie definitief
worden vastgesteld en zullen de contributienota’s worden verstuurd.

Update vijver
Vanwege vertraagde herstelwerkzaamheden afgelopen najaar heeft verdere beplanting nog geen doorgang kunnen vinden. De beplanting is al wel aangeschaft en geparkeerd in een vijver van een bewoner. De gemeente heeft aangegeven dat de vijver waterdicht moet zijn en als dit zo is kunnen we de beplanting in de vijver gaan plaatsen. Meer updates volgen in de ALV.

Vergroening daken
In 2022 is door een bewoner in de wijk het initiatief genomen tot vergroening van de daken.
Wij hebben als vereniging toen interesse gepeild en doorgestuurd naar de initiatiefnemer. Dit plan wil Fons Vleghels nu doorstarten.
Door de Provincie Noord Brabant is een subsidie van 60% beschikbaar gesteld kleinschalige natuur- en waterprojecten. Voor het in 2022 opgestarte project is er nu een nieuwe mogelijkheid ontstaan voor het realiseren van het project.​

Wij hebben inmiddels afspraken gemaakt met Natuurgreen ( www.naturegreen.nl ) voor de
ondersteuning en levering van pakketten.
De wijkprijs is € 48/m2. Na subsidie is de prijs nog maar € 19,20 Er is een keuze
mogelijkheid voor 3 type groendak.
Indien u interesse heeft, dan kunt u zich daarvoor (opnieuw) aanmelden via ons emailadres
info@stemarie.nl onder vermelding van het aantal m2.

nieuwsupdate december

Met de maand december sluiten we het jaar 2023 weer af. De herstelwerkzaamheden aan de vijver zijn door de aannemer in het voorjaar uitgevoerd. Met o.a. donaties van bewoners uit de wijk hebben we een mooie combinatie van planten aan kunnen schaffen. Helaas heeft de vijver op dit moment nog niet de uitstraling die we hebben willen realiseren. Na het vullen van de vijver is opnieuw een lekkage waargenomen en hersteld. Met burendag hebben we de waterlelies in de vijver voor een deel kunnen plaatsen en staan de overige waterplanten voorlopig geparkeerd. Als gevolg van de hevige langdurige regen is de vijver deels weer volgelopen. Voordat de inrichting van de vijver met waterplanten kan worden afgerond zal de vijver opnieuw (deels) moeten worden drooggezet. We zijn hierover in afrondende gesprekken met de gemeente. We hebben geconstateerd dat er in het najaar een enorme hoeveelheid bladafval bij en in de vijver terechtkomt en dat is schadelijk voor de waterkwaliteit en zorgt voor het afsterven van waterplanten. Met de gemeente hebben we een plan van aanpak besproken om dit te voorkomen. Belangrijkste oorzaak is overhangende takken over de vijver en de paden en hiervoor zijn snoeiwerkzaamheden noodzakelijk. De verdere inrichting van de vijver zal in het voorjaar kunnen plaatsvinden. In de tussentijd willen we zorgen dat de vijver bladvrij blijft. We hebben als vereniging 2 waadpakken en 2 schepnetten om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

In de maand december staan er nog een paar activiteiten op het programma. Op zaterdag 9 december zullen we de bomen met verlichting leveren op de vaste plaatsen in de wijk, waarbij we u vragen om met uw buren de boom in uw straat op te zetten. De kerstbomen met de lampjes geven dan de sfeer die bij de feestdagen hoort.

Traditioneel organiseert de bewonersvereniging voor haar leden de Oudejaarsborrel en wel op zaterdag 30 december van 15:00 uur tot 17:00 uur op het terrein van Ons Marieke.

Herstelwerkzaamheden door aannemer

We hebben bericht ontvangen dat aan het eind van de eerste week in oktober herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden in 2 bakken in de vijver. Na een droogperiode kunnen we dan definitief de planten de juiste plek geven. Met de gemeente is afgestemd om na het (her)planten de vijver verder af te vullen. Wordt vervolgd!

Update 16-10: Afgelopen zaterdag zijn vanuit de onder(aannemer) de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd. We wachten nu op een antwoord van de gemeente/aannemer wanneer het droogproces is voltooid en we verder kunnen met de werkzaamheden.

Geslaagde Burendag en BBQ

Ook dit jaar hebben we weer de nodige klussen kunnen doen in de wijk. De nadruk lag op de vijver en de paden rondom de vijver.

In de vijver lijkt nog een lek te zitten. De aannemer heeft dit nog in onderzoek en daar zullen nog werkzaamheden uit volgen. Om die reden hebben we de planten nog niet de definitieve plek kunnen geven. Veel van de planten zijn in manden in de bestaande bakken geparkeerd. Waterlelies staan al wel op de definitieve plek. Enkele planten worden pas geplant als de vijver is hersteld en de vijver opnieuw gevuld gaat worden.

Mede dankzij sponsoring door bewoners uit de wijk, het Oranje Fonds en het Dorpsplatform Huijbergen hebben we een mooie set beplanting kunnen aanschaffen.


Op het eiland zelf hebben we de boomstronk wat verder kunnen afzagen dat het meer uit het zicht is. Ook hebben we bekeken hoe dit eiland er bij staat. Het grondwater zit hoog, dus daar zal de toekomstige beplanting op moeten worden aangepast.
Ook hebben we het eilandje voor de schildpadden een andere plek gegeven. De schildpadden vonden dat ze te weinig in de zon lagen op het eiland.


Nadat de werkzaamheden in de vijver werden afgerond zijn de paden rondom de vijver weer vrijgemaakt van begroeiing. Het resultaat mag er zijn.

Na de dagactiviteiten hebben we de Burendag afgesloten met een gezellige BBQ bij Ons Marieke waar Jan en Beja van Mierlo ons weer hebben willen ontvangen.

Burendag

Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 23 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Dit jaar heeft de gemeente de vijver laten repareren en waterdicht laten maken. Het is nu aan ons, de bewoners van Ste.Marie, om de vijver te gaan beplanten en het de uitstraling te geven die het vroeger had. We hebben van diverse bewoners sponsorgelden ontvangen zodat we een mooie combinatie van planten kunnen aanschaffen.
Deelname aan de burendag is gratis.

Vanaf 17 uur willen de Burendag dan afsluiten met een BBQ. De BBQ wordt dit jaar verzorgd door Catering Van Verswijveren. Voor leden van de Bewoners-vereniging is deelname aan de BBQ gratis, enkel voor consumpties worden kosten gerekend. Niet-leden kunnen eveneens aan de BBQ deelnemen, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van €15,00 voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar €7,50 (tot 6 jaar gratis). U neemt ook gratis deel aan de BBQ indien U zich voorafgaand aan Burendag heeft aangemeld als lid van de Bewonersvereniging. Het lidmaatschap van de vereniging kost maar € 25,00 per huishouden per jaar.

Update: De aanmelding voor de BBQ is intussen gesloten en de bestelling is gedaan.Vijver en Burendag

De schoolvakantie is voorbij.Ook bij de gemeente en bij de aannemer is iedereen weer terug. De aannemer gaat de vijver controleren op lekkage en dat eventueel verhelpen.

We hopen dat we met Burendag dan echt kunnen gaan beplanten! Tot die tijd zijn er een aantal zuurstofplaten in de vijver geplaatst om de vijver in ieder geval in de tussentijd te voorzien van wat zuurstof.

Intussen hebben we van bewoners ook sponsorgelden mogen ontvangen zodat we de vijver nog mooier kunnen gaan beplanten.

Update beplanting vijver

Het is na de oplevering van 1 juli nog stil in de vijver. De schildpadden zijn uitgezet, maar er is nog geen beplanting. De waterstand is na oplevering gezakt. We wachten af tot het de waterstand niet verder meer zakt. De gemeente heeft aangegeven enkele weken te wachten om dan een conclusie te verbinden aan het zakken van de waterstand.

We zijn met de gemeente nog in gesprek over de voorwaarden voor het beplanten. Tot die tijd kunnen we nog niet beplanten en zal deze activiteit over de vakantie heen getild moeten worden.

Schildpadden weer uitgezet in vijver

Na enkele weken te hebben gelogeerd bij de familie Galle zijn de schildpadden weer in de vers gevulde vijver uitgezet.Er is een drijvend houten vlotje gemaakt waar ze kunnen uitrusten.

Vijver opgeleverd – beplanting uitgesteld

De vijver is deze week gevuld opgeleverd. De oplevering was gepland, de vulling was voor ons een verrassing. We hebben geprobeerd het vullen stop te zetten, omdat het beplanten voor het vullen dient te gebeuren. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zal het beplanten op zaterdag 1 juli ook geen doorgang vinden. Met de gemeente zijn we in gesprek hoe we toch spoedig tot beplanting kunnen overgaan. Wel gaan we alvast een drijvend vlotje maken waar de schildpadden op kunnen rusten. Na een wekenlange logeerpartij bij de buurman gaan 4 schildpadden dan weer terug de vijver in. Wordt vervolgd.

Agenda ALV

De agenda voor de ALV is hier te downloaden:

 • Opening / welkom door voorzitter
 • (Her)verkiezing bestuursleden
 • Binnengekomen stukken
 • Duizendknoop, B. Seleski
 • Verslag overleg dorpsplatform
 • Contributie 2023
 • Kascontrole
 • Voortgang Kloostertuin
 • Afspraken tussen gemeente en bewonersvereniging
 • Inrichten vijver / aanmeldingen
 • Activiteiten 2023
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Afsluiting door voorzitter