ALV 2024

Update: In de nieuwsbrief stond een verkeerde datum. De ALV is op donderdag 21 maart. De notulen van de ALV van 2023 zijn te downloaden via de hyperlink in dit bericht.
Financieel verslag 2023 is te downloaden via de hyperlink in dit bericht

Algemene Leden Vergadering
Donderdag 21 maart om 20:00 uur is de Algemene Leden Vergadering. De lokatie is dit keer MFC De Kloek.
De penningmeester en de voorzitter zijn aftredend. Na meer dan 12 jaar heeft de penningmeester aangegeven zich niet opnieuw beschikbaar te stellen voor deze functie. Ook de voorzitter wil het stokje na bijna 8 jaar overdragen en stelt zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Daarnaast vervult Fons Vleghels het secretariaat ad interim naast zijn rol voor veiligheid en accomodatie. Lijkt het u leuk om een van deze functies te vervullen en op die manier een bijdrage te leveren aan onze wijk, stuurt u dan een email naar info@stemarie.nl .
De agenda van de ALV is als volgt:
● Welkom door de voorzitter
● Binnengekomen stukken
Notulen ALV 2023
● Vacatures/benoeming bestuursleden
● Toekomst vereniging (agendapunt alleen indien geen bestuursleden gevonden)
● Kascontrole en update financiën
● Update herstel en inrichting vijver
● Vergroening daken
● Overige activiteiten 2024
● Rondvraag
● Sluiting


Contributie 2024
Sinds de oprichting van de vereniging is de contributie gelijk gebleven en ook dit jaar is het
voorstel dit te handhaven op € 25,- per gezin / jaar. In de ALV zal de contributie definitief
worden vastgesteld en zullen de contributienota’s worden verstuurd.

Update vijver
Vanwege vertraagde herstelwerkzaamheden afgelopen najaar heeft verdere beplanting nog geen doorgang kunnen vinden. De beplanting is al wel aangeschaft en geparkeerd in een vijver van een bewoner. De gemeente heeft aangegeven dat de vijver waterdicht moet zijn en als dit zo is kunnen we de beplanting in de vijver gaan plaatsen. Meer updates volgen in de ALV.

Vergroening daken
In 2022 is door een bewoner in de wijk het initiatief genomen tot vergroening van de daken.
Wij hebben als vereniging toen interesse gepeild en doorgestuurd naar de initiatiefnemer. Dit plan wil Fons Vleghels nu doorstarten.
Door de Provincie Noord Brabant is een subsidie van 60% beschikbaar gesteld kleinschalige natuur- en waterprojecten. Voor het in 2022 opgestarte project is er nu een nieuwe mogelijkheid ontstaan voor het realiseren van het project.​

Wij hebben inmiddels afspraken gemaakt met Natuurgreen ( www.naturegreen.nl ) voor de
ondersteuning en levering van pakketten.
De wijkprijs is € 48/m2. Na subsidie is de prijs nog maar € 19,20 Er is een keuze
mogelijkheid voor 3 type groendak.
Indien u interesse heeft, dan kunt u zich daarvoor (opnieuw) aanmelden via ons emailadres
info@stemarie.nl onder vermelding van het aantal m2.